آدم‌های فضایی و استعمار نوین جهانی!

زمان آنرا هم درست بعد از اتمام پاندمی کرونا تخمین زدم.
اول آدرس این مقالات:
آدم های فضایی درست طبق برنامه ! آدم‌های فضایی، بحران جدی بعد از کرونا آنچه بدلیل نبود بحرانهای جدی در دنیا بعد از کرونا، احتمال تبدیل شدن این مطلب به یک بحران واقعی یا حتی ساختگی در گسترده بین المللی و تخصیص منابع مالی و لجستیکی قابل توجه به این مهم، بسیار جدی است. امروز روس‌ها هم اعلام کردن امکان شروع جنگ جهانی سوم به همین دلیل در حال رخ دادن بود که خنثی شد !؟
ادعایی عجیب از جنگ جهانی سوم، خطر فعلا رفع شد، پای یوفوها در میان بود
یک حادثه مربوط به پایگاه‌های موشکی اتحاد جماهیر شوروی واقع در اوکراین ظاهراً توسط بشقاب پرنده‌ها رخ داده است که توجه سیستم‌های خودکار را که مستقیماً به سمت ایالات متحده هستند جلب کرده است.
دقیقا بنظر می‌رسد اگر نه تمامی! حداقل یکی از عرصه‌های اصلی مقابله جهانی بین ابرقدرت‌ها در آینده، همین وادی فرا زمینی‌ها و تحت فشار قردادن کشورهای دیگر توسط سوپر قدرت‌ها و شروع استثمار نوین جهانی خواهد بود. برای روشن شدن برخی از ابعاد موضوع، توصیه جدی برای مطالعه دو مقاله قبلی نگارنده را دارم.

..

زمان آنرا هم درست بعد از اتمام پاندمی کرونا تخمین زدم.

اول آدرس این مقالات:

  • آدم های فضایی درست طبق برنامه !

  • آدم‌های فضایی، بحران جدی بعد از کرونا

آنچه بدلیل نبود بحرانهای جدی در دنیا بعد از کرونا، احتمال تبدیل شدن این مطلب به یک بحران واقعی یا حتی ساختگی در گسترده بین المللی و تخصیص منابع مالی و لجستیکی قابل توجه به این مهم، بسیار جدی است. امروز روس‌ها هم اعلام کردن امکان شروع جنگ جهانی سوم به همین دلیل در حال رخ دادن بود که خنثی شد !؟

ادعایی عجیب از جنگ جهانی سوم، خطر فعلا رفع شد، پای یوفوها در میان بود

یک حادثه مربوط به پایگاه‌های موشکی اتحاد جماهیر شوروی واقع در اوکراین ظاهراً توسط بشقاب پرنده‌ها رخ داده است که توجه سیستم‌های خودکار را که مستقیماً به سمت ایالات متحده هستند جلب کرده است.

دقیقا بنظر می‌رسد اگر نه تمامی! حداقل یکی از عرصه‌های اصلی مقابله جهانی بین ابرقدرت‌ها در آینده، همین وادی فرا زمینی‌ها و تحت فشار قردادن کشورهای دیگر توسط سوپر قدرت‌ها و شروع استثمار نوین جهانی خواهد بود. برای روشن شدن برخی از ابعاد موضوع، توصیه جدی برای مطالعه دو مقاله قبلی نگارنده را دارم.

*بنیانگذار آسیب پذیری زلزله و مدیریت بحران کشور