ابوریحان بیرونی: خصم تقلید و یار تحقیق

ابوریحان محمدبن احمد بیرونی خوارزمی را می‌توان از بلندآوازه‌ترین و مستعدترین عالمان و دانشمندان تمدن ایرانی-اسلامی قلمداد کرد که به راستی ادامه‌دهنده راهی بود که زکریای رازی، سده‌ای پیش از او در صدد هموارکردنش برآمده بود.

ابوریحان محمدبن احمد بیرونی خوارزمی را می‌توان از بلندآوازه‌ترین و مستعدترین عالمان و دانشمندان تمدن ایرانی-اسلامی قلمداد کرد که به راستی ادامه‌دهنده راهی بود که زکریای رازی، سده‌ای پیش از او در صدد هموارکردنش برآمده بود.