انرژی زمین گرمایی فرصت آینده ایران

با تحریم های نفتی دولت ترامپ که از سال ۱۳۹۷ بر علیه ایران اعمال شد ، مشخص شد که ایران برای تامین انرژی باید روی منابعی غیر از نفت برای نیازهای برقی و اقتصادی خود تکیه کند. مشخص شده است که انرژی زمین گرمایی به عنوان یک منبع جدید بالقوه انرژی در ایران است.

با تحریم های نفتی دولت ترامپ که از سال ۱۳۹۷ بر علیه ایران اعمال شد ، مشخص شد که ایران برای تامین انرژی باید روی منابعی غیر از نفت برای نیازهای برقی و اقتصادی خود تکیه کند. مشخص شده است که انرژی زمین گرمایی به عنوان یک منبع جدید بالقوه انرژی در ایران است.