تبعات نگهداری نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت

آثار و تبعات بازداشت برخی متهمین وقایع اخیر خاصه صدور قرار بازداشت برای نوجوانان و جوانانی که قرار است در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شود از جمله چالش ها و نگرانی هایی است که لازم است مورد توجه و عنایت مسئولین امر قرار گیرد.در مواجهه و گفتگو با برخی مسئولین کانون اصلاح و تربیت وفعالان حقوق کودک دغدغه ها و نگرانی هایی از سوی ایشان مطرح می شود که هر انسان دلسوزی را وادار به واکنش می کند.
از روزی که تئورسین های کیفرشناسی در تبیین فلسفه ی کیفر به رسالت اخلاقی کیفر ومجازات اشاره و در تشریح ارکان ضمانت اجرای کیفری سه اصل و قاعده ی ترمیم خسارت،بازاجتماعی شدن و رعایت کرامت انسانی متهم را اولویت اساسی اعمال کیفر دانستند،هدف غایی و نهایی از کیفر و مجازات در این سه رکن اساسی خلاصه می شد تا امروز که مسئله و تئوری حذف مجازات زندان به عنوان یک اصل پذیرفته شده در غالب نظام های کیفری رعایت می شود،دغدغه ی متولیان حقوق و قضا کاستن تالی فساد اعمال کیفر زندان و مضیق کردن دایره شمول مجازات های سالب آزادی است.اگر بنا به معنای لغوی ولغت شناسی منظور و غایتِ حقوق از کیفر، تاوان عملی ضد اجتماعی است الا و لابد ..

آثار و تبعات بازداشت برخی متهمین وقایع اخیر خاصه صدور قرار بازداشت برای نوجوانان و جوانانی که قرار است در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شود از جمله چالش ها و نگرانی هایی است که لازم است مورد توجه و عنایت مسئولین امر قرار گیرد.در مواجهه و گفتگو با برخی مسئولین کانون اصلاح و تربیت وفعالان حقوق کودک دغدغه ها و نگرانی هایی از سوی ایشان مطرح می شود که هر انسان دلسوزی را وادار به واکنش می کند.

از روزی که تئورسین های کیفرشناسی در تبیین فلسفه ی کیفر به رسالت اخلاقی کیفر ومجازات اشاره و در تشریح ارکان ضمانت اجرای کیفری سه اصل و قاعده ی ترمیم خسارت،بازاجتماعی شدن و رعایت کرامت انسانی متهم را اولویت اساسی اعمال کیفر دانستند،هدف غایی و نهایی از کیفر و مجازات در این سه رکن اساسی خلاصه می شد تا امروز که مسئله و تئوری حذف مجازات زندان به عنوان یک اصل پذیرفته شده در غالب نظام های کیفری رعایت می شود،دغدغه ی متولیان حقوق و قضا کاستن تالی فساد اعمال کیفر زندان و مضیق کردن دایره شمول مجازات های سالب آزادی است.اگر بنا به معنای لغوی ولغت شناسی منظور و غایتِ حقوق از کیفر، تاوان عملی ضد اجتماعی است الا و لابد لازم است معنا و مصداق کیفر در بازاجتماعی شدن بزهکار تبلور یابد با این مقدمه این سوال مطرح است آیا بازداشت جوانان و نوجوانان حاضر در وقایع اخیر به الزامات و تکالیف تعریف شده برای حاکمیت در حقوق کیفری نزدیک است؟آیا همنشینی این نوجوانان با سایر متهمین در کانون اصلاح و تربیت با اهداف تبیین شده در نظام کیفری ایران ،سیاست جنایی و حقوق جزای اسلام منطبق است؟

چه کسی و کدام نهاد حاکمیتی توان پاسخگویی و جبران تبعات منفی حضور و همنشینی این نوجوانان با سایر متهمینی را خواهد داشت؟ هیچ به فردای آزادی و رهایی این نوجوانان فکر شده است؟نوجوانی که ولو از سر شور و هیجان نوجوانی شعاری داده و در وقایع اخیر حضور داشته است مستحق چنین شرایطی است؟آیا کانون های اصلاح و تربیت توان و ظرفیت نگهداری این نوجوانان را منطبق بر الزامات بخشنامه ها و آیین نامه های موصوف به آیین نامه ی اجرایی سازمان زندان ها و کانون اصلاح و تربیت دارند؟

برخی کارشناسان و کارکنان کانون اصلاح و تربیت به جهات مختلفی قادر به طرح و انتقال برخی مصائب و مشکلات ساختاری کانون ناشی از وضعیت پیش آمده در این روزها نیستند اما آنچه پرواضح و مبرهن است،تبعات منفی همنشینی و زندگی این نوجوانان با افراد سابقه داری است که پیشتر در این فضا حضور داشته اند.

اگر هدف از نگهداری این نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت تحت عنوان قرار بازداشت و…تنبیه ایشان است با احترام به دستورات صادره باید به عرض برسد که چنین تصمیماتی جز تحمیل هزینه به جامعه هیچ آورده ای نداشته، فردای رهایی و آزادی نوجوانی ،تحویل جامعه می شود که هیچ شباهتی به نوجوان سابق نداشته و این جامعه ی ایران است که باید تاوان تغییر رفتار این نوجوانان را پیش و بیش از خانواده هایشان تحمل کند.

در شرایطی که سیاست قضایی کشور سالهاست به دنبال حذف مجازات زندان و اعمال مجازات های جایگزین است،توسل به چنین دستوراتی تالی فساد و نقض غرض اراده ای است که سال‌ها وقت وبودجه کشور صرف عملیاتی شدن آن شده است.

لذا لازم است تا بیش از این هزینه متوجه جامعه نشده است ضمن توجه به گزارش و نظرات کارشناسی متولیان کانون اصلاح و تربیت ، به تبعات منفی ادامه ‌ی نگهداری نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت توجه شده‌ با قید فوریت نسبت به این نوجوانان تصمیم‌گیری شود.

وکیل دادگستری_شیراز

۶۵۶۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.