توقیف یک تئاتر و دخالت وزیر ارشاد

ساعت یازده شب، به وقت ماه رمضان دوست قدیمی وهنرمندم سهراب حسینی، نویسنده وکارگردان دعوتم کرد به دیدن تاتر خونین زار درسالن شهرزاد.

ساعت یازده شب، به وقت ماه رمضان دوست قدیمی وهنرمندم سهراب حسینی، نویسنده وکارگردان دعوتم کرد به دیدن تاتر خونین زار درسالن شهرزاد.