دوئل سلطانی – قالیباف 

رییس شعبه ۱۰۵۷ کیفری ۲ در اقدامی شجاعانه آقای محمد باقر قالیباف رییس مجلس را برای پی گیری شکایت خود از یاشار سلطانی، به جلسه دادگاه در تاریخ ۲۴ فروردین دعوت کرده است.

رییس شعبه ۱۰۵۷ کیفری ۲ در اقدامی شجاعانه آقای محمد باقر قالیباف رییس مجلس را برای پی گیری شکایت خود از یاشار سلطانی، به جلسه دادگاه در تاریخ ۲۴ فروردین دعوت کرده است.