دو میراثِ آقای وکیل؛ به بهانه سومین سالروز فراق بهمن کشاورز

آقای وکیل، استاد بهمن کشاورز، برای من و هم نسلان من نماد عینی و واقعی وکالت بوده و هست. در سومین سالروز فراق استاد باید اذعان کرد: قلم برای انشاء حق، اتحاد و همدلی همراه با غیرت برای حفظ کانون وکلا، میراث ارزشمند ایشان است برای اعضاء کانون وکلا.

آقای وکیل، استاد بهمن کشاورز، برای من و هم نسلان من نماد عینی و واقعی وکالت بوده و هست. در سومین سالروز فراق استاد باید اذعان کرد: قلم برای انشاء حق، اتحاد و همدلی همراه با غیرت برای حفظ کانون وکلا، میراث ارزشمند ایشان است برای اعضاء کانون وکلا.