سیاه‌نمایی، سفیدنمایی، واقع‌نمایی

جای دوست و اپوزیسیون کجاست؟

جای دوست و اپوزیسیون کجاست؟