علی شریعتی و بحران‌های بزرگ معیشتی امروز

به یاد مرحوم دکتر علی شریعتی، آموزگارِ خودآگاهی و توحیدِ تثلیث‌وارِ «عرفان، برابری، آزادی»

به یاد مرحوم دکتر علی شریعتی، آموزگارِ خودآگاهی و توحیدِ تثلیث‌وارِ «عرفان، برابری، آزادی»