غدیر، هویت شیعه

تاریخ واقعه غدیر و انتخاب امیر المومنین علی علیه السلام به عنوان جانشین پیامبر (ص) تاریخی عجیب و پر عبرت است.

تاریخ واقعه غدیر و انتخاب امیر المومنین علی علیه السلام به عنوان جانشین پیامبر (ص) تاریخی عجیب و پر عبرت است.