فرمان شاه سلطان در عزل کلانتر نایین به خاطر اعلام نارضایتی مردم

فرمانی در تاریخ ۱۱۲۵ قمری از سوی شاه سلطان حسین صادر شده است. در این فرمان آمده است که به خاطر نارضایتی مردم از بدرفتاری کلانتر، کلانتر این شهر را تغییر داده است.

فرمانی در تاریخ ۱۱۲۵ قمری از سوی شاه سلطان حسین صادر شده است. در این فرمان آمده است که به خاطر نارضایتی مردم از بدرفتاری کلانتر، کلانتر این شهر را تغییر داده است.