ماجرای قتل «حمید» بر اثر زد و خورد خیابانی

درگیری و نزاع خیابانی از جمله جرایم پرخطر وبنا به آمار پزشکی قانونی یکی از اصلی ترین دلایل وقوع قتل و ضرب وجرح، خاصه بین نوجوانان و جوانان است.

درگیری و نزاع خیابانی از جمله جرایم پرخطر وبنا به آمار پزشکی قانونی یکی از اصلی ترین دلایل وقوع قتل و ضرب وجرح، خاصه بین نوجوانان و جوانان است.