مسأله حجاب و موضوع عدالت در یک سطح هستند؟

یکی از مهمترین امور در بصیرت و فهم دین درک اولویت هاست که غفلت از آن موجب خطاهای ادراکی و آسیبهای عملی فراوان شده و گاه انحرافات بنیادین به وجود آورده؛ از فریب قرآن روی نیزه بگیرید تا خیلی مسائل جدی امروز!

یکی از مهمترین امور در بصیرت و فهم دین درک اولویت هاست که غفلت از آن موجب خطاهای ادراکی و آسیبهای عملی فراوان شده و گاه انحرافات بنیادین به وجود آورده؛ از فریب قرآن روی نیزه بگیرید تا خیلی مسائل جدی امروز!