مقصرنمایی ایران به جای عمل به تعهدات

آمریکا در روند مذاکرات وین برای لغو تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران اخلال ایجاد کرده است.

آمریکا در روند مذاکرات وین برای لغو تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران اخلال ایجاد کرده است.