نگاهی دوباره به کتاب سمفونی مردگان عباس معروفی

کتاب سمفونی مردگان عباس معروفی را سال‌ها پیش خوانده بودم. دوباره این روزها نسخه صوتی‌اش را شنیدم.

کتاب سمفونی مردگان عباس معروفی را سال‌ها پیش خوانده بودم. دوباره این روزها نسخه صوتی‌اش را شنیدم.