وضعیت قیمت‌ها در بازار؛ میدان حرف اول را می زند!

با آمدن سال نو و فصل جدید همه انتظار تحول و انتظار دارند البته به زبان، همه آن را آرزو می کنند اما آنچه واقعاً دل را شاد می کند آن است که در میدان و صحنه عمل تحول را ببینند.

با آمدن سال نو و فصل جدید همه انتظار تحول و انتظار دارند البته به زبان، همه آن را آرزو می کنند اما آنچه واقعاً دل را شاد می کند آن است که در میدان و صحنه عمل تحول را ببینند.