کاش که پول‌های بلوکه شده‌مان آزاد نمی‌شد 

در نگاه اول برایمان بسیار خوشایند است که حق مسلم ملت از کشورهای بیگانه باز پس گرفته می‌شود، اما نگاه دوم متفاوت از نگاه اول است چرا که وقتی می‌بینیم آزاد شدن این پول‌ها نه تنها تاثیری در کنترل تورم و رشد تولید بلکه ذره‌ای در سفره مردم هم تاثیر ندارد نگاهمان تغییر می‌کند و آرزو می‌کنیم کاش این پول‌ها آزاد نشده بود چرا که بلوکه بودن آن حداقل شیرینی طلبکار بودن را برایمان به همراه داشت و با امید اینکه این پول‌ها ممکن است در دولت آینده در اختیار دولتی کاردان قرار گیرد روزگار می‌گذراندیم اما الان می‌بینیم که روز به روز طلبمان کمتر شده و گشایشی هم در اقتصاد کشور، و تغییری هم در سفره مردم حاصل نمی‌شود، دقیقاً مثل اینکه خانواده از کسی طلبکار باشد و پس از وصولِ طلب، آن را در دست سر به هوا ترین عضو خانواده قرار دهد، تکلیف معلوم است.
اینجاست که خواهیم گفت کاش هنوز طلبمان از کشورهای دیگر وصول نشده بود، چرا که وصول نشدن آن به مراتب بهتر از ناپدید شدن آن در داخل کشور است.
ای کاش تیم اقتصادی دولت برای یک بار هم که شده گزارش مختصری از این وصولی‌ها و چگونگی هزینه کرد آن به مردم می‌داد تا شاید دیدگاه او..

در نگاه اول برایمان بسیار خوشایند است که حق مسلم ملت از کشورهای بیگانه باز پس گرفته می‌شود، اما نگاه دوم متفاوت از نگاه اول است چرا که وقتی می‌بینیم آزاد شدن این پول‌ها نه تنها تاثیری در کنترل تورم و رشد تولید بلکه ذره‌ای در سفره مردم هم تاثیر ندارد نگاهمان تغییر می‌کند و آرزو می‌کنیم کاش این پول‌ها آزاد نشده بود چرا که بلوکه بودن آن حداقل شیرینی طلبکار بودن را برایمان به همراه داشت و با امید اینکه این پول‌ها ممکن است در دولت آینده در اختیار دولتی کاردان قرار گیرد روزگار می‌گذراندیم اما الان می‌بینیم که روز به روز طلبمان کمتر شده و گشایشی هم در اقتصاد کشور، و تغییری هم در سفره مردم حاصل نمی‌شود، دقیقاً مثل اینکه خانواده از کسی طلبکار باشد و پس از وصولِ طلب، آن را در دست سر به هوا ترین عضو خانواده قرار دهد، تکلیف معلوم است.
اینجاست که خواهیم گفت کاش هنوز طلبمان از کشورهای دیگر وصول نشده بود، چرا که وصول نشدن آن به مراتب بهتر از ناپدید شدن آن در داخل کشور است.
ای کاش تیم اقتصادی دولت برای یک بار هم که شده گزارش مختصری از این وصولی‌ها و چگونگی هزینه کرد آن به مردم می‌داد تا شاید دیدگاه اول نسبت به وصول مطالبات تقویت شود.

با تجدید احترام