گیسوان زاگرس

چند روز پیش اربعین حسینی بود. تاریخ نام و یاد حسین را به خاطر مظلومیتش هرگز از یاد نخواهد برد. در این روز میلیون ها ایرانی برای ژینای عزیز گریستند. او ماهی بود که سایه پروازش، ابری از اندوه بر فراز ایران و فرارتر از ایران ایجاد کرد. نام او و یاد او مانند هر مظلومی در تاریخ خواهد ماند.

چند روز پیش اربعین حسینی بود. تاریخ نام و یاد حسین را به خاطر مظلومیتش هرگز از یاد نخواهد برد. در این روز میلیون ها ایرانی برای ژینای عزیز گریستند. او ماهی بود که سایه پروازش، ابری از اندوه بر فراز ایران و فرارتر از ایران ایجاد کرد. نام او و یاد او مانند هر مظلومی در تاریخ خواهد ماند.