آتش نشانی را به ارزیابی ایمنی سازه ها چه!

هشدار جدی می دهم، آتش نشانی همان به که کار خودش را درست انجام دهد و از ورود به ارزیابی ساختمانهای نا ایمن یا ضد زلزله از همین امروز حقیقتا اجتناب کند وگرنه چند سال بعد یک مکافات بزرگ در سطح ملی خواهیم داشت!

هشدار جدی می دهم، آتش نشانی همان به که کار خودش را درست انجام دهد و از ورود به ارزیابی ساختمانهای نا ایمن یا ضد زلزله از همین امروز حقیقتا اجتناب کند وگرنه چند سال بعد یک مکافات بزرگ در سطح ملی خواهیم داشت!