آداب حضور در اینستاگرام!

اگر بخواهم مقدمه بنویسم حتما طولانی می شود. پس نتیجه این که یک راست می روم سر اصل مطلب؛اصل مطلب هم آداب حضور در اینستاگرام و رفتار متقابل در برابر اقوام و خویشان و دوستان و… است.

اگر بخواهم مقدمه بنویسم حتما طولانی می شود. پس نتیجه این که یک راست می روم سر اصل مطلب؛اصل مطلب هم آداب حضور در اینستاگرام و رفتار متقابل در برابر اقوام و خویشان و دوستان و… است.