آزادسازی سواحل؛ حقیقت یا مجاز؟

بخش اعظم وقاحت آن در آشکار بودن وقوع جرم است. جرم و سرقتی که نه در تاریکی شب و توسط افراد ناشناس یا حساب سازی های پیچیده و غیره محسوس انجام شده بلکه در روز روشن و توسط افراد و نهاد های مشخص صورت گرفته است.
سخنی خطاب به رئیس جمهور
هر چند راقم این سطور از جمله ۷۰ درصد مردمی است که به شما رای نداده، در عین حال به عنوان یک منتقد منصف، مثل همیشه تصمیم دارد تا از هر قدم خوبتان تجلیل کند و اگر بتواند برای برداشتن هر مشکلی هر چند کوچک از کشور یاری تان نماید.
پر واضح است حمایت از اقدامات احتمالی مثبت و مفیدتان رافع انتقاداتش نخواهد بود. یک منتقد دلسوز همچنان که به اخراج اساتید فاضل از دانشگاه اعتراض میکند، از پروژه آزاد سازی سواحل دفاع خواهد کرد. او عملکرد شما را رصد می کند. جدا از انتظارات، در بهبود حال و روز مردم که در شاخص های کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، کاهش فقر، کاهش نابرابری، و … سنجیده میشود.
وعده های انتخاباتی شما را هم در گوشه ای ثبت و ضبط کرده است و در حد توان یاد آوری و پیگیری خواهد نمود. برای نمونه چند مورد از وعده های انتخاباتی قابل سنجش شما ذیلا..

بخش اعظم وقاحت آن در آشکار بودن وقوع جرم است. جرم و سرقتی که نه در تاریکی شب و توسط افراد ناشناس یا حساب سازی های پیچیده و غیره محسوس انجام شده بلکه در روز روشن و توسط افراد و نهاد های مشخص صورت گرفته است.

سخنی خطاب به رئیس جمهور
هر چند راقم این سطور از جمله ۷۰ درصد مردمی است که به شما رای نداده، در عین حال به عنوان یک منتقد منصف، مثل همیشه تصمیم دارد تا از هر قدم خوبتان تجلیل کند و اگر بتواند برای برداشتن هر مشکلی هر چند کوچک از کشور یاری تان نماید.

پر واضح است حمایت از اقدامات احتمالی مثبت و مفیدتان رافع انتقاداتش نخواهد بود. یک منتقد دلسوز همچنان که به اخراج اساتید فاضل از دانشگاه اعتراض میکند، از پروژه آزاد سازی سواحل دفاع خواهد کرد. او عملکرد شما را رصد می کند. جدا از انتظارات، در بهبود حال و روز مردم که در شاخص های کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، کاهش فقر، کاهش نابرابری، و … سنجیده میشود.
وعده های انتخاباتی شما را هم در گوشه ای ثبت و ضبط کرده است و در حد توان یاد آوری و پیگیری خواهد نمود. برای نمونه چند مورد از وعده های انتخاباتی قابل سنجش شما ذیلا یاد آوری میگردد که فعلا هیچ نشانه ای از پیشرفت در این مسیر مشاهده نمیشود اما اگر روزی تحقق یابند بزرگ داشته خواهد شد.

– تک رقمی شدن تورم
– قطع وابستگی سفره مردم به خارج و تکانه‌ها و شرطی شدن اقتصاد
– ایجاد یک میلیون شغل به صورت سالانه
– اصلاح چند نرخی بودن ارز
ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال
– تولید نهاده‌های دامی مورد نیاز در داخل کشور

اما جناب شما و صدا و سیمای حامی دولتتان، اخیرا پروژه آزادسازی سواحل دریا را در دستور کار قرار داده اید. هر چند این اقدام در فهرست وعده های انتخاباتی شما نبود باز هم اقدام مثبتی تلقی می شود. آزادسازی سواحل هر چند پروژه ای در قواره مقام ریاست جمهوری کشور نبوده و می توانست توسط قوه قضاییه یا مقامات محلی اجرا شود و اجرای آن هیچ شاخص کلان اقتصادی را جابجا نمی کند اما از دیدگاه بروز فساد آشکار و شدت و عمق شکستن حرمت قانون و حقوق عمومی مردم دارای اهمیت است.
اشغالگران سواحل بطور آشکار و بصورت وقیحانه ای قوانین و حقوق عمومی را زیر پا گذاشته و حق مالکیت عمومی و غیر قابل خدشه مردم بر این اموال را بدون پرداخت هیچ هزینه ای پایمال کرده اند. بخش اعظم وقاحت آن در آشکار بودن وقوع جرم است. جرم و سرقتی که نه در تاریکی شب و توسط افراد ناشناس یا حساب سازیهای پیچیده و غیره محسوس انجام شده بلکه در روز روشن و توسط افراد و نهاد های مشخص صورت گرفته است.

نقش صدا و سیما
لازم است از صدا و سیمای که همیشه منتقدش بوده ام نیز تشکر و قدردانی شود. چرا که در اجرای این پروژه هیچ خطوط قرمزی را رعایت نکرده و عمل بسیار قبیح نصب تابلو مین گذاری نهاد های نظامی در مسیر مکانهای تفریحی را به تصویر کشیده و بر عمق فاجعه نور می تاباند و مرتب پبگیری میکند. جای تقدیر از قوه قضاییه هم باقیست که کار را از خود شروع نمود تا نگویند رطب خورده نهی رطب میکند.

انجام این اقدامات با هر انگیزه ای صورت گیرد مشروط به جدیت در انجام آن، محل تقدیر است و باید برای توفیق آن حمایت و مساعدت شود.

یکی از اقداماتی که بدون انجام آن، این طرح مثل بسیاری طرح های مشابه قبلی به شکست خواهد انجامید نحوه حفظ این سواحل بعد از آزاد سازی است. متجاوزان به حقوق مردم در این سواحل (چه در کنار دریاها یا رودخانه های کشور) صاحبان قدرت، ثروت ، نفوذ و حتا نهاد های مسلح میباشند که در حفظ منافع خود تحت عناوین مختلف مقاومت خواهند نمود. این متجاوزان در صورت تمکین، موانع برچیده شده را بعد از افتادن آبها از آسیاب به تدریج و به آرامی مجددا برپا خواهند نمود. آنها نیک می دانند که برای مقابله با امواج سهمگین نباید با آن مقابله نمود بلکه باید اجازه داد تا موج از سر عبور کند.

توجه به تجارب جهانی
اگر مایل هستید اجرای این پروژه به راستی تحقق یافته و ضربه دیگری بر سرمایه اجتماعی نظام تلقی نگردد. لازم است از تجارب جهانی در اجرای آن استفاده کنید.

آنچه که در بسیاری از کشورها برای حفظ سواحل و تضمین دسترسی مردم به آن مرسوم است، اجرای یک جاده ساحلی در مرز و حریم دریا هاست. اجرای این جاده در طول ساحل دریا میتواند همانند یک دیوار مرزی نقش اساسی در پیشگیری از تجاوز مجدد و حفظ انفال برای بهره برداری عموم مردم ایفا کند.

روشن شدن مرز سواحل با استفاده از این جاده ساحلی موجب می شود نظارت و رصد تجاوز های احتمالی توسط سازمانهای مسئول و افکار عمومی تسهیل شود. آمد و شد مرتب در این جاده توسط مردم و تخریب هر سازه یا مانعی توسط هر شخص یا نهادی در آنسوی این مرز فیزیکی براحتی قابل اجرا خواهد بود. در غیر اینصورت به محض فروکش کردن تب آزادسازی سواحل، این موانع به سرعت به حالت قبل از آزاد سازی باز خواهند گشت.
نگارنده با نوشتن این یادداشت کتبا به شما و مردم ایران تعهد می سپارد و هشدار می دهد که بدون انجام اقدامات اساسی از قبیل آنچه گفته آمد، این پروژه نیز بی ثمر و بی نتیجه خواهد بود.