آسیب‌های زیست محیطی توسعه پتروشیمی بهبهان

اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می کند:در جمهوری اسلامی ؛حفاظت محیط زیست…وظیفه ی عمومی تلقی از این رو هرگونه فعالیت اقتصادی و..که سبب آلودگی محیط زیست شود ممنوع است.

اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می کند:در جمهوری اسلامی ؛حفاظت محیط زیست…وظیفه ی عمومی تلقی از این رو هرگونه فعالیت اقتصادی و..که سبب آلودگی محیط زیست شود ممنوع است.