آفرین به این دو سیاستمدار

اینکه نوشته ام فعلا به معنی این است که عملکرد سیاستمداران پیچیده است.

اینکه نوشته ام فعلا به معنی این است که عملکرد سیاستمداران پیچیده است.