آقای درویش مگه صداوسیما تحریم نبود؟

مدیرعامل پرسپولیس در حالی به برنامه فوتبال برتر رفت که مربیان این تیم دوربین‌های صداوسیما را تحریم کرده بودند.

مدیرعامل پرسپولیس در حالی به برنامه فوتبال برتر رفت که مربیان این تیم دوربین‌های صداوسیما را تحریم کرده بودند.