آقای رئیسی! آقای قالیباف! ما صیانت پذیر نیستیم

‎نه می توانید عرض خود ببرید و نه زحمت ما و خودتان بدارید. ‎اقتصاد، سیاست، اخلاق، زندگی به فضای مجازی بسته شده.
‎ببندید، گفته باشم صدای خودتان بیشتر بسته می شود.از رهبر انقلاب تا همه مسئولان عالی و دانی ومراجع دینی در اینترنت هستند خود شما بیشتر به اینترنت احتیاج دارید .
‎قانونی که نتواند اجرا شود مسخره کردن قانون است.
‎اعصاب مردم، ظرفیت فشار بیشتر ندارد.
‎صیانت عملی شدنی نیست.
‎آقای رئیسی ، آقای قالیباف باهوش تر از این هستند که نفهمند این کار شدنی نیست.

‎نه می توانید عرض خود ببرید و نه زحمت ما و خودتان بدارید. ‎اقتصاد، سیاست، اخلاق، زندگی به فضای مجازی بسته شده.
‎ببندید، گفته باشم صدای خودتان بیشتر بسته می شود.از رهبر انقلاب تا همه مسئولان عالی و دانی ومراجع دینی در اینترنت هستند خود شما بیشتر به اینترنت احتیاج دارید .
‎قانونی که نتواند اجرا شود مسخره کردن قانون است.
‎اعصاب مردم، ظرفیت فشار بیشتر ندارد.
‎صیانت عملی شدنی نیست.
‎آقای رئیسی ، آقای قالیباف باهوش تر از این هستند که نفهمند این کار شدنی نیست.