آقای رئیسی این ابتدای راه است

البته این ناکامی فقط به خاطر سوگیری ها و سیاست ها نیست بلکه انتصابات و انتخاب وزرای نامناسب و مداخلات بعضی از احزاب و جبهه ها و منسوبین هم تاثیر انکارناپذیری داشته است.
برایند این کابینه نارضایتی مردم در سطح وسیع است و تلقین و توجیه موفق بودن و حرف درمانی هم فایده ای ندارد.
از سوی دیگر نزدیک شدن انتخابات مجلس هم نمایندگان فعلی و نامزدهای آتی را وادار می کند که حملات اساسی به دولت داشته باشند تا تفکر عمومی ناراضی را موافق خود کنند.( هرچند کار از این ها گذشته است)
به هر روی شما دو راه حل بیشتر برایتان باقی نمانده است.
۱. استعفا که بهترین گزینه است.چون از دو جهت به صلاح مردم است.
یکی انتخاب فردی توانمند برای اداره مملکت و دیگری امکان برگزاری هم زمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس.
۲.تحول اساسی در دولت
این گوی و این میدان . امیدوارم در بر پاشنه قبلی نچرخد.

البته این ناکامی فقط به خاطر سوگیری ها و سیاست ها نیست بلکه انتصابات و انتخاب وزرای نامناسب و مداخلات بعضی از احزاب و جبهه ها و منسوبین هم تاثیر انکارناپذیری داشته است.
برایند این کابینه نارضایتی مردم در سطح وسیع است و تلقین و توجیه موفق بودن و حرف درمانی هم فایده ای ندارد.
از سوی دیگر نزدیک شدن انتخابات مجلس هم نمایندگان فعلی و نامزدهای آتی را وادار می کند که حملات اساسی به دولت داشته باشند تا تفکر عمومی ناراضی را موافق خود کنند.( هرچند کار از این ها گذشته است)
به هر روی شما دو راه حل بیشتر برایتان باقی نمانده است.
۱. استعفا که بهترین گزینه است.چون از دو جهت به صلاح مردم است.
یکی انتخاب فردی توانمند برای اداره مملکت و دیگری امکان برگزاری هم زمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس.
۲.تحول اساسی در دولت
این گوی و این میدان . امیدوارم در بر پاشنه قبلی نچرخد.