آقای رئیسی! «مُسببان وضع موجود» در هم‌اند یا سوا کردنی؟

ملاحظاتی بر استفاده رییس جمهور محترم از واژه «مُسببین وضع موجود» :

ملاحظاتی بر استفاده رییس جمهور محترم از واژه «مُسببین وضع موجود» :