آقای رئیسی مگر دستور توقف طرح پتروشیمی میانکاله را صادر نکردید؟ پس چرا متوقف نشد؟!

پس از مخالفت های صورت گرفته با طرح پتروشیمی میانکاله،رئیس جمهور دستور توقف اجرای طرح را صادر کرده است.

پس از مخالفت های صورت گرفته با طرح پتروشیمی میانکاله،رئیس جمهور دستور توقف اجرای طرح را صادر کرده است.