آقای سلاجقه، شما کاره ای نیستید!

آمدم از مدفوع سگ عکس بگیرم که یکدفعه مامور حراست فریاد زد حق عکس برداری نداری. به او گفتم یعنی من حق عکس گرفتن از مدفوع سگ را هم ندارم؟ ایشان گفتند نه! مجوز می خواهد. به هر ترتیبی که شد چند ثانیه فیلم گرفتم و جیم فنگ‌ شدم. یاد دانشجویان بیچاره ای افتادم که وقتی برای نمونه برداری به مناطق سازمان می روند چقدر آنها را اذیت می کنند.
دوم: عصر دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ خبر رسید که سد چم شیر آبگیری شده است. بلافاصله خبر را به اطلاع آقای سلاجقه رساندم. صبح که از خواب پا شدم، مطمئن شدم خبر درست است و صبح سه شنبه فرایند آبگیری جلوی چشم ماموران سازمان حفاظت محیط زیست تکمیل شده است. در راه دانشگاه با خبرنگاری مصاحبه می کردم. خبرنگار به من در مورد مصاحبه تلویزیونی اقای سلاجقه گفت که گفته اند “آبگیری چم شیر کذب است”. مرتب تلفن زنگ می زد و اخبار جدیدی به من می رسید.
این اتفاقات به حدی برای من شوک آور بود که چند ساعتی در بهت فرو رفته بودم، نه از باب آبگیری توسط وزارت نیرو. من خوب می دانستم که جلوگیری از آبگیری سد چم شیر چیزی در حد امضای برجام است. تعجب من از حرف های آقای سلاجقه بود. کسی که در ۵ دی به رئیس ج..

آمدم از مدفوع سگ عکس بگیرم که یکدفعه مامور حراست فریاد زد حق عکس برداری نداری. به او گفتم یعنی من حق عکس گرفتن از مدفوع سگ را هم ندارم؟ ایشان گفتند نه! مجوز می خواهد. به هر ترتیبی که شد چند ثانیه فیلم گرفتم و جیم فنگ‌ شدم. یاد دانشجویان بیچاره ای افتادم که وقتی برای نمونه برداری به مناطق سازمان می روند چقدر آنها را اذیت می کنند.
دوم: عصر دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ خبر رسید که سد چم شیر آبگیری شده است. بلافاصله خبر را به اطلاع آقای سلاجقه رساندم. صبح که از خواب پا شدم، مطمئن شدم خبر درست است و صبح سه شنبه فرایند آبگیری جلوی چشم ماموران سازمان حفاظت محیط زیست تکمیل شده است. در راه دانشگاه با خبرنگاری مصاحبه می کردم. خبرنگار به من در مورد مصاحبه تلویزیونی اقای سلاجقه گفت که گفته اند "آبگیری چم شیر کذب است". مرتب تلفن زنگ می زد و اخبار جدیدی به من می رسید.
این اتفاقات به حدی برای من شوک آور بود که چند ساعتی در بهت فرو رفته بودم، نه از باب آبگیری توسط وزارت نیرو. من خوب می دانستم که جلوگیری از آبگیری سد چم شیر چیزی در حد امضای برجام است. تعجب من از حرف های آقای سلاجقه بود. کسی که در ۵ دی به رئیس جمهور نامه نوشته که آبگیری ممنوع است و امروز حتی خبر درستی از آبگیری ندارد.
سازمانی که مامورانش اینقدر ضعیف نگهداشته شده اند که حتی عکس مدفوع سگ جلوی اداره را بر نمی تابند و احساس خطر می کنند، دیگر انتظار از هوای پاک و پرداختن به وظایف قانونی که مستلزم برخورد با غول های خودرو ساز و شهرداری ها و کارخانه هاست، یا حفاظت از یوز پلنگ و جلوگیری از آبگیری سدی که سر تاپایش مشکلات محیط زیستی دارد، انتظار بیخودی است.
آقای سلاجقه: در این یکسال و اندی که شماری از همکاران دانشگاهی شما سخت برای حفظ حرمت سازمان جنگیدند تا جلوی فاجعه گتوند ۲ را بگیرند،حتی جرات نکردید یک جلسه با آنها ترتیب دهید. سازمانی که برای گرفتن عکس از مدفوع سگ مجوز مجوز می کند ولی قادر نیست از حداقل حق قانونی خود در مقابل قلدران سد ساز دفاع کند و با متخصصانی که حاضر بودند مجانی به سازمان کمک کنند حتی یکبار آنها را صدا نکرد، بود و نبودش فرقی ندارد.
اقای سلاجقه: بی تعارف به شما بگویم، شما کاره ای نیستید. برگردید به دانشگاه، خدا حافظ!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.