آقای شهردار! ١١ هکتار در یک محله؟

خیلی خلاصه دیدگاه خودم را درباره خبر زیر اعلام و امیدوارم با رجوع به مقالات قبلی نگارنده در خصوص پادگان ها و اهمیت فضا های مختلف موجود در آنها و اهمیت تبدیل آنها به فضاهای مورد استفاده در زمان بحران های طبیعی مثل زلزله در کنار فضای سبز نکاتی را بشرح ذیل تقدیم می دارم.

خیلی خلاصه دیدگاه خودم را درباره خبر زیر اعلام و امیدوارم با رجوع به مقالات قبلی نگارنده در خصوص پادگان ها و اهمیت فضا های مختلف موجود در آنها و اهمیت تبدیل آنها به فضاهای مورد استفاده در زمان بحران های طبیعی مثل زلزله در کنار فضای سبز نکاتی را بشرح ذیل تقدیم می دارم.