آقای وزیربهداشت! سوراخ دعا را گم کرده اید

جناب دکتر عین اللهی! فرموده اید : « در بیمارستان‌های بسیار مجهز و بزرگ، حتی یک مسجد هم وجود ندارد و نمازخانه‌ها در مکان‌های بسیار نامناسبی در نظر گرفته شده‌اند. بهبود این وضعیت برای ما یک رسالت است و توسعه فضای معنوی نه تنها برای پزشکان، اساتید و دانشجویان بلکه برای بیماران مهم و موثر است.»

جناب دکتر عین اللهی! فرموده اید : « در بیمارستان‌های بسیار مجهز و بزرگ، حتی یک مسجد هم وجود ندارد و نمازخانه‌ها در مکان‌های بسیار نامناسبی در نظر گرفته شده‌اند. بهبود این وضعیت برای ما یک رسالت است و توسعه فضای معنوی نه تنها برای پزشکان، اساتید و دانشجویان بلکه برای بیماران مهم و موثر است.»