آموزه های بحران موشکی کوبا برای برنامه هسته ای ایران

درس های بحران موشکی کوبا به ما می آموزد که یک مواجهه هسته ای تنها از طریق مذاکره و گفتگو و در بستر زمان قابل حل و فصل است… کشورها با تحریم ها و اعمال زور و فشار، منافع بزرگتر امنیتی و استراتژیک خود را رها نمی کنند… معادله غرب در صورت فوری بودن تهدید و فاصله نزدیک جغرافیایی محیط بحران حاضر به امتیاز دادن است… حفظ امنیت و بقای یک ملت از طریق تقویت قوه بازدارندگی متعارف یا حتی غیرمتعارف، حق ذاتی کشورها (با هر الگوی حکومتی) در دنیای هرج و مرج گونه فعلی است

درس های بحران موشکی کوبا به ما می آموزد که یک مواجهه هسته ای تنها از طریق مذاکره و گفتگو و در بستر زمان قابل حل و فصل است… کشورها با تحریم ها و اعمال زور و فشار، منافع بزرگتر امنیتی و استراتژیک خود را رها نمی کنند… معادله غرب در صورت فوری بودن تهدید و فاصله نزدیک جغرافیایی محیط بحران حاضر به امتیاز دادن است… حفظ امنیت و بقای یک ملت از طریق تقویت قوه بازدارندگی متعارف یا حتی غیرمتعارف، حق ذاتی کشورها (با هر الگوی حکومتی) در دنیای هرج و مرج گونه فعلی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.