آوار شدن متروپل؛ حادثه یا جنایت؟

پیرو حادثه ی ساختمان متروپل آبادان، ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده ،اطلاعات ارائه شده در این ویدئو، مولد این فرضیه است که مسئولین مرتبط با پروژه،به جهت عدم توجه به تذکرات فنی مذکور،مرتکب ترک فعل قانونی شده لذا مسبب وقوع جنایت تلقی و مستحق کیفر قانونی هستند.

پیرو حادثه ی ساختمان متروپل آبادان، ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده ،اطلاعات ارائه شده در این ویدئو، مولد این فرضیه است که مسئولین مرتبط با پروژه،به جهت عدم توجه به تذکرات فنی مذکور،مرتکب ترک فعل قانونی شده لذا مسبب وقوع جنایت تلقی و مستحق کیفر قانونی هستند.