آیا «الظواهری» قربانی اختلافات داخلی طالبان شد؟

بزرگ نمایی از قدرت آمریکا، تنها به عرصه هالیوود ختم نمیشود بلکه کاخ سفید از این تکنیک در عرصه های دیپلماتیک و برای دوست و دشمن استفاده می کند.

بزرگ نمایی از قدرت آمریکا، تنها به عرصه هالیوود ختم نمیشود بلکه کاخ سفید از این تکنیک در عرصه های دیپلماتیک و برای دوست و دشمن استفاده می کند.