آیا برجام به دست تقدیر سپرده شده؟

سرنوشت برجام آیا به دست تقدیر سپرده شده است؟

سرنوشت برجام آیا به دست تقدیر سپرده شده است؟