آیا بمب‌گذاری علیه مدارس شیعیان کار طالبان است؟

افزایش حمله به مراکز تجمع شیعیان در افغانستان این پرسش را در اذهان عمومی مطرح کرده است که آیا این انفجارها کار طالبان است؟

افزایش حمله به مراکز تجمع شیعیان در افغانستان این پرسش را در اذهان عمومی مطرح کرده است که آیا این انفجارها کار طالبان است؟