آیا به پایان تاریخ نزدیک شده‌ایم؟

مباحث نوشتار پیشارو را با پاره‌ای از کلان پرسش‌های ادوارد ویلسون در کتاب «آینده حیات» او آغاز می‌کنیم و با پاره‌ای دیگر از پرسش‌های کلان او در فصل ششم کتاب ذیل عنوانِ «بخاطر عشق به حیات» به پایان می‌بریم.

مباحث نوشتار پیشارو را با پاره‌ای از کلان پرسش‌های ادوارد ویلسون در کتاب «آینده حیات» او آغاز می‌کنیم و با پاره‌ای دیگر از پرسش‌های کلان او در فصل ششم کتاب ذیل عنوانِ «بخاطر عشق به حیات» به پایان می‌بریم.