آیا تداوم بازداشت خبرنگاران منطبق بر جهات قانونی و حقوق دفاعی متهم است؟

مستند به مقررات آیین دادرسی کیفری ، فلسفه ی وجودی چنین نهادی در نظام دادرسی کیفری بنا به جهاتی است که از مفاد ماده۲۱۷قانون آیین دادرسی کیفری استخراج می شود
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم ات
تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین کیفری زیر *را صادر می کند
دلایل و جهاتی که مقام تحقیق حق دارد بنا به آن جهات اقدام به صدور چنین دستوری کند درماده ی مذکور احصاء شده-
دسترسی به متهم،حضور به موقعِ متهم نزدمقام تحقیق‌=بازپرس یا دادیار –
جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم –
تضمین حقوق تضییع شده‌ی‌بزه‌دیده(شاکی) –
بنا به تبعات خاص صدور چنین دستوری که ممکن است به سلب حق آزادی متهم و یا تحمیل هزینه هایی مانند پرداخت وجه به اشخاصی که حاضر می شوند به عنوان وثیقه گذار یا کفیل ،حضور متهم را در جریان دادرسی و نزد مقام تحقیق ضمانت کنند در تمامی نظام های دادرسی مصادیق صدور قرار تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری محدود و احصاء شده است
همانگونه که در متن ماده مذکور ب..

مستند به مقررات آیین دادرسی کیفری ، فلسفه ی وجودی چنین نهادی در نظام دادرسی کیفری بنا به جهاتی است که از مفاد ماده۲۱۷قانون آیین دادرسی کیفری استخراج می شود

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم ات

تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین کیفری زیر *را صادر می کند

دلایل و جهاتی که مقام تحقیق حق دارد بنا به آن جهات اقدام به صدور چنین دستوری کند درماده ی مذکور احصاء شده-

دسترسی به متهم،حضور به موقعِ متهم نزدمقام تحقیق‌=بازپرس یا دادیار –

جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم –

تضمین حقوق تضییع شده‌ی‌بزه‌دیده(شاکی) –

بنا به تبعات خاص صدور چنین دستوری که ممکن است به سلب حق آزادی متهم و یا تحمیل هزینه هایی مانند پرداخت وجه به اشخاصی که حاضر می شوند به عنوان وثیقه گذار یا کفیل ،حضور متهم را در جریان دادرسی و نزد مقام تحقیق ضمانت کنند در تمامی نظام های دادرسی مصادیق صدور قرار تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری محدود و احصاء شده است

همانگونه که در متن ماده مذکور بیان شده است

لازم است در صدور قرار تامین کیفری،بازپرس یا دادیار پرونده حداکثر احتیاط را در حفظ حقوق شهروندی و حقوق دفاعی متهم مورد نظر قرار داده سپس قلم خویش را بر صفحه ی کاغذ بر مدار اخذ قرار تامین کیفری بچرخاندhttp://khabaronline.ir/xjnxn

توجه به حقوق دفاعی متهم و مقررات تصریح شده در ماده ۲۱۷به بعد آیین دادرسی کیفری از آنچنان اهمیتی برخورداست که مقنن برای عدول از این تکالیف قانونی، بنا به مقررات انتظامی قضات محکومیت انتظامی درجه ۴ که از جمله محکومیت های نسبتا سخت و سنگین انتظامی است پیش بینی کرده است

بازداشت برخی فعالان رسانه ای و چهره های شناخته شده ی عرصه ی سیاست و رسانه به اتفاق بازداشت وکلای دادگستری در شش ماهه ی دوم سال ۱۴۰۱و تداوم و استمرار بازداشت برخی خبرنگاران،فعالان مدنی و…موید ضرورت توجه به اصول و قواعد حقوق کیفری در اتخاذ چنین دستوری است.

علیرغم صراحت قانون بر ضرورت احراز جهات مندرج در ماده۲۱۷قانون فوق الذکر برای صدور و تداوم چنین دستوری مشخص نیست بنا به کدام جهت و دلیل قانونی ، نیلوفر حامدی و الهه محمدی بیش از شش ماه در بازداشت هستند

مگر غیر از جهات مذکور در ماده۲۱۷دلیل و مستند قانونی دیگری برای تداوم بازداشت متهمین وجود دارد؟

وکیل دادگستری-شیراز

*قرارهای تامین کیفری شامل:التزام به حضور با قول شرف/التزام به حضور با تعیین وجه التزام/التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف یا وجه التزام/اخذ کفیل یا وثیقه گذار/بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی