آیا خرید خانواده مسئولان از ترکیه یا اقامت در آمریکا عیب است؟

نه خرید از ترکیه عیب است نه اقامت در آمریکا. ریا، تظاهر و عوامفریبی عیب است.

نه خرید از ترکیه عیب است نه اقامت در آمریکا. ریا، تظاهر و عوامفریبی عیب است.