آیا در ایران چاره ای جز سیاسی شدن نیست؟

تقریباً دو سال به دلیل پاندمی کرونا، کلاس‌ها به شکل مجازی تشکیل می‌شد. روشن است که این کلاس‌ها، به ویژه در مقطع کارشناسی، هیچ وقت ویژگی‌های یک کلاس متعارف و معمول را نداشت. در مقطع کارشناسی، تقریباً هیچ وقت چهره دانشجویی را ندیدم و به جز این، هیچ وقت بحثی جمعی درباره مباحثی که مطرح می‌کردم شکل نگرفت.

تقریباً دو سال به دلیل پاندمی کرونا، کلاس‌ها به شکل مجازی تشکیل می‌شد. روشن است که این کلاس‌ها، به ویژه در مقطع کارشناسی، هیچ وقت ویژگی‌های یک کلاس متعارف و معمول را نداشت. در مقطع کارشناسی، تقریباً هیچ وقت چهره دانشجویی را ندیدم و به جز این، هیچ وقت بحثی جمعی درباره مباحثی که مطرح می‌کردم شکل نگرفت.