آیا پیش بینی سوانح ممکن است؟

علم برای پیش بینی، دست به مدلسازی می زند. داده های موجود، و بهره گیری از دانش پیشینی، و البته روش علمی کمک میکند تا دانشمندان مدلهایی درست کنند تا با آنها به پیش بینی بپردازند

علم برای پیش بینی، دست به مدلسازی می زند. داده های موجود، و بهره گیری از دانش پیشینی، و البته روش علمی کمک میکند تا دانشمندان مدلهایی درست کنند تا با آنها به پیش بینی بپردازند