اجرای واژگونه مصوبات حجاب و عفاف

شورای عالی انقلاب فرهنگی، چند مصوبه عملیاتی برای حجاب دارد. همچنین شورای فرهنگ عمومی؛

شورای عالی انقلاب فرهنگی، چند مصوبه عملیاتی برای حجاب دارد. همچنین شورای فرهنگ عمومی؛