اجماع ملی، مانع تحقق اجماع جهانی

به دنبال تصمیم اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خاتمه دادن به اقدامات فراپادمانی و داوطلبانه، با قطع دوربین های آژانس بین المللی انرژی اتمی، برخی صاحبنظران این اقدام ایران را به مثابه پاره کردن قطعنامه های آژانس و زمینه ساز ایجاد اجماع جهانی علیه ایران دانسته اند.

به دنبال تصمیم اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خاتمه دادن به اقدامات فراپادمانی و داوطلبانه، با قطع دوربین های آژانس بین المللی انرژی اتمی، برخی صاحبنظران این اقدام ایران را به مثابه پاره کردن قطعنامه های آژانس و زمینه ساز ایجاد اجماع جهانی علیه ایران دانسته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.