ادامه کار در میانکاله ، برخلاف دستور رئیسی

با فرض صدور دستور توقف اجرای طرح و مستند به مقررات جاریه،ادامه عملیات اجرایی واجد عنوان مجرمانه ومستوجب تعقیب کیفری است،لذا بر دادستان و رئیس قوه قضائیه تکلیف است نسبت به چنین واقعه ی قابل اهمیتی واکنش مقتضی با قید تسریع نشان دهند.

با فرض صدور دستور توقف اجرای طرح و مستند به مقررات جاریه،ادامه عملیات اجرایی واجد عنوان مجرمانه ومستوجب تعقیب کیفری است،لذا بر دادستان و رئیس قوه قضائیه تکلیف است نسبت به چنین واقعه ی قابل اهمیتی واکنش مقتضی با قید تسریع نشان دهند.