ارزش‌ها و چالش‌ها در پیاده‌روی اربعین

بزرگترین حادثه ای که میرود از مراسمات عاشورا پیشی گیرد پدیده پیاده روی اربعین حسین بن علی علیه السلام است. این سنت استحبابی قطعاً بیشتر برای زمانهایی بوده است که حکام جور از زیارت آن حضرت ممانعت به عمل میآورده و زایران را مورد سرزنش و تعقیب قرار می داده اند.

بزرگترین حادثه ای که میرود از مراسمات عاشورا پیشی گیرد پدیده پیاده روی اربعین حسین بن علی علیه السلام است. این سنت استحبابی قطعاً بیشتر برای زمانهایی بوده است که حکام جور از زیارت آن حضرت ممانعت به عمل میآورده و زایران را مورد سرزنش و تعقیب قرار می داده اند.