ارزش یک کار آموزشی اندازه دو تا پفک نمکی هم نیست؟!

بحث اعتیاد فرزندان به گوشی همراه و فضای مجازی،مشکلی که با ظهور بیماری عجیب و غریب کرونا و روی آوردن مدارس به آموزش های آنلاین بیشتر از گذشته خودنمایی کرد.
قطعا و حتما یکی از صدها عیب و ایراد بیماری کرونا که تا آینده هم با آن درگیر هستیم، اجبار به استفاده از گوشی و تبلت و رایانه برای آموزش مدارس بود که البته چاره ای هم نبود.
بنا به همین مشکل سعی کردم کتابچه -تا حد امکان کاربردی و غیر شعاریِ آموزشی- آماده کنم وبخشی از تجربیات و آموخته هایم را برای کمک به والدین ارایه کنم.
جزوه را آماده کردم تا رایگان عرضه اش کنم.یکی از دوستان اما پیشنهاد داد از آنجایی که هر کالای رایگان برای خیلی ها متاسفانه بی ارزش می شود با قیمت اندک و مناسبی منتشر شود.
با بررسی قیمت های چیپس و پفک -که والدین معمولا برای فرزندانشان تهیه می کنند- برای آن کتابچه قیمت ۵۰ هزار تومانی در نظر گرفتیم.
قیمت چیپس نمکی ۱۹۰ گرمی حدود ۴۲ هزار تومان
قیمت چیپس پیاز جعفری ۱۱۴ گرمی حدود ۲۵ هزار تومان
قیمت پفک نمکی ۱۷۰ گرمی حدود ۲۷ هزار تومان
یعنی کتابچه من هم قیمت با یک چیپس نمکی ۱۹۰ گرمی و همچنین هم قیمت با دو پفک نمکی ۱۷۰ گرمی بود.
..

بحث اعتیاد فرزندان به گوشی همراه و فضای مجازی،مشکلی که با ظهور بیماری عجیب و غریب کرونا و روی آوردن مدارس به آموزش های آنلاین بیشتر از گذشته خودنمایی کرد.
قطعا و حتما یکی از صدها عیب و ایراد بیماری کرونا که تا آینده هم با آن درگیر هستیم، اجبار به استفاده از گوشی و تبلت و رایانه برای آموزش مدارس بود که البته چاره ای هم نبود.
بنا به همین مشکل سعی کردم کتابچه -تا حد امکان کاربردی و غیر شعاریِ آموزشی- آماده کنم وبخشی از تجربیات و آموخته هایم را برای کمک به والدین ارایه کنم.
جزوه را آماده کردم تا رایگان عرضه اش کنم.یکی از دوستان اما پیشنهاد داد از آنجایی که هر کالای رایگان برای خیلی ها متاسفانه بی ارزش می شود با قیمت اندک و مناسبی منتشر شود.
با بررسی قیمت های چیپس و پفک -که والدین معمولا برای فرزندانشان تهیه می کنند- برای آن کتابچه قیمت ۵۰ هزار تومانی در نظر گرفتیم.
قیمت چیپس نمکی ۱۹۰ گرمی حدود ۴۲ هزار تومان
قیمت چیپس پیاز جعفری ۱۱۴ گرمی حدود ۲۵ هزار تومان
قیمت پفک نمکی ۱۷۰ گرمی حدود ۲۷ هزار تومان

یعنی کتابچه من هم قیمت با یک چیپس نمکی ۱۹۰ گرمی و همچنین هم قیمت با دو پفک نمکی ۱۷۰ گرمی بود.
جزوه را از طریق یک گروه پیام رسان گسترده با حدود یک میلیون مخاطب منتشر کردیم.
نتیجه اما غافلگیرکننده،ناامید کننده و شگفت انگیز بود.
طی دو هفته بیشتر از ۲۰۰ درخواست برای دریافت کتابچه دریافت کردم اما همین که بحث ۵۰ هزار تومان می شد، بی خیال می شدند!
حتی راضی به آزمون و خطا نبودند که ۵۰ هزار تومان برای این کار هزینه کنند.
اذیتتان نکنم به همان تفکر اولم، جزوه را رایگان ارایه کردم!
والسلام