ارزیابی عملکرد مرحوم دعایی؛ از نگاه اخلاقی تا مدیریت سازمانی

این یادداشت که برای چهلم درگذشت مرحوم سیدمحمد دعایی تنظیم شده بود با قدری تاخیر منتشر می شود.

این یادداشت که برای چهلم درگذشت مرحوم سیدمحمد دعایی تنظیم شده بود با قدری تاخیر منتشر می شود.