از جهان‌های موازی؛ در ستایش روزنامه‌نگاری راه‌حل‌گرا

شواهد فراوانی نشان می‌دهند که در «جامعه شبکه‌ای» امروز و در شتابندگی تاریخی بر آمده از «قدرت ارتباطات»، برای هیچ فرد و اجتماعی جایی برای ماندن در یک جهان فروبسته نیست؛

شواهد فراوانی نشان می‌دهند که در «جامعه شبکه‌ای» امروز و در شتابندگی تاریخی بر آمده از «قدرت ارتباطات»، برای هیچ فرد و اجتماعی جایی برای ماندن در یک جهان فروبسته نیست؛