استعفای وزیر، به دور از‭ ‬ادب‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬عرف‭ ‬اداری

‬این‭ ‬دو‭ ‬قشر‭ ‬مظلوم‭ ‬که‭ ‬بیشترین‭ ‬آسیبها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تورم‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬تحمل‭ ‬می‌نمایند‭ ‬جامعه‭ ‬هدف‭ ‬وزیر‭ ‬مستعفی‭ ‬بودند‭. ‬آقای‭ ‬عبدالملکی‭ ‬برخلاف‭ ‬ادب‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬عرف‭ ‬اداری‭ ‬کشور‭ ‬استعفای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬توئیتر‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬مردم‭ ‬رسانید‭ ‬اگر‭ ‬صلاح‭ ‬بدانند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬بنده‭ ‬جواب‭ ‬دهند‭:
جناب‭ ‬ ‬عبدالملکی! ‬اگر‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬استعفا‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬کاره‭ ‬گذاشتن‭ ‬همکاری‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬جناب‭ ‬رئیسی‭ ‬داشتید؛‭ ‬چرا‭ ‬پیشنهاد‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬حساس‭ ‬و‭ ‬پرمشغله‭ ‬را‭ ‬پذیرفتید؟‭ ‬وچرا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬دشوار‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬صادق‌ترین‭ ‬روسای‭ ‬جمهور‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬گذاشتید؟‭ ‬همان‭ ‬وقت‭ ‬که‭ ‬جنابعالی‭ ‬اعلام‭ ‬کردید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬می‌توانیدیک‭ ‬شغل‭ ‬ایجاد‭ ‬کنید،‭ ‬بنده‭ ‬و‭ ‬صاحبان‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬متوجه‭ ‬ضعف‭ ‬مبانی‭ ‬تجربی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬شما‭ ‬گردیده‭ ‬اما‭ ‬حمل‭ ‬برصحت‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬منتظر‭ ‬نتایج‭ ‬برنامه‌های‭ ‬شما‭ ‬ماندیم‭. ‬برادر‭ ‬عزیز‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬شایعه‭ ‬عزیمت‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬ازکشور..

‬این‭ ‬دو‭ ‬قشر‭ ‬مظلوم‭ ‬که‭ ‬بیشترین‭ ‬آسیبها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تورم‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬تحمل‭ ‬می‌نمایند‭ ‬جامعه‭ ‬هدف‭ ‬وزیر‭ ‬مستعفی‭ ‬بودند‭. ‬آقای‭ ‬عبدالملکی‭ ‬برخلاف‭ ‬ادب‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬عرف‭ ‬اداری‭ ‬کشور‭ ‬استعفای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬توئیتر‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬مردم‭ ‬رسانید‭ ‬اگر‭ ‬صلاح‭ ‬بدانند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬بنده‭ ‬جواب‭ ‬دهند‭:

جناب‭ ‬ ‬عبدالملکی! ‬اگر‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬استعفا‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬کاره‭ ‬گذاشتن‭ ‬همکاری‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬جناب‭ ‬رئیسی‭ ‬داشتید؛‭ ‬چرا‭ ‬پیشنهاد‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬حساس‭ ‬و‭ ‬پرمشغله‭ ‬را‭ ‬پذیرفتید؟‭ ‬وچرا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬دشوار‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬صادق‌ترین‭ ‬روسای‭ ‬جمهور‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬گذاشتید؟‭ ‬همان‭ ‬وقت‭ ‬که‭ ‬جنابعالی‭ ‬اعلام‭ ‬کردید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬می‌توانیدیک‭ ‬شغل‭ ‬ایجاد‭ ‬کنید،‭ ‬بنده‭ ‬و‭ ‬صاحبان‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬متوجه‭ ‬ضعف‭ ‬مبانی‭ ‬تجربی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬شما‭ ‬گردیده‭ ‬اما‭ ‬حمل‭ ‬برصحت‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬منتظر‭ ‬نتایج‭ ‬برنامه‌های‭ ‬شما‭ ‬ماندیم‭. ‬برادر‭ ‬عزیز‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬شایعه‭ ‬عزیمت‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬ازکشور‭ ‬در‭ ‬کسوت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬دیپلماتیک‭ ‬گسترده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬محضر‭ ‬خداوند‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬شریف‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬برادری‭ ‬که‭ ‬قسمتی‭ ‬از‭ ‬عمرش‭ ‬در‭ ‬دیار‭ ‬بیگانگان‭ ‬گذرانده‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬می‌خواهم‭ ‬بدون‭ ‬تسلط‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬و‭ ‬اصول‭ ‬مقدماتی‭ ‬دیپلماسی‭ ‬بخاطر‭ ‬خدا‭ ‬و‭ ‬ارواح‭ ‬مطهر‭ ‬امام‭ (‬ره‭) ‬و‭ ‬شهدا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ماموریت‭ ‬در‭ ‬گذرید‭. ‬گسترش‭ ‬دامنه‭ ‬اعتراضات‭ ‬بازنشستگان‭ ‬و‭ ‬تنش‌های‭ ‬عصبی‭ ‬و‭ ‬روحی‭ ‬وارده‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬عزیزان‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬پایانی‭ ‬حیاتشان‭ ‬
آزار‭ ‬دهنده‌ترین‭ ‬تنش‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬وارد‭ ‬نمود‭. ‬آیا‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬فکر‭ ‬کردید‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬بازنشسته‭ ‬که‭ ‬بهترین‭ ‬سالهای‭ ‬عمر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬خدمت‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬تقاعد‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬داماد‭ ‬وعروس‭ ‬ونوه‭ ‬و‭ ‬دارا‭ ‬بودن‭ ‬انواع‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬داروهای‭ ‬گوناگون‭ ‬چطور‭ ‬امور‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬می‌گذرانند؟

‭ ‬آیا‭ ‬پدر‭ ‬یا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نزدیکان‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬صحت‭ ‬عرایض‭ ‬مرا‭ ‬بپرسید؟‭ ‬آقای‭ ‬دکتر‭ ‬عبدالملکی‭ ‬انصافا‭ ‬در‭ ‬این۹ماه‭ ‬زمان‭ ‬وزارت‭ ‬خود‭ ‬چه‭ ‬قدم‭ ‬مثبتی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬بازنشستگان‭ ‬انجام‭ ‬دادید؟‭ ‬برای‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ارکان‭ ‬اصلی‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬هستند‭ ‬چه‭ ‬قدمی‭ ‬برداشتید؟‭ ‬یعنی‭ ‬نوشتن‭ ‬نامه‭ ‬استعفا‭ ‬به‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬کشور‭ ‬خیلی‭ ‬برایتان‭ ‬سنگین‭ ‬و‭ ‬دشوار‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حرکتی‭ ‬نادر‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬نظیر‭ ‬این‭ ‬ماموریت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬توییتر‭ ‬انجام‭ ‬دادید؟

‭ ‬اینک‭ ‬در‭ ‬خاتمه‭ ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬جانشین‭ ‬آتی‭ ‬شما‭ ‬عرض‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬نپذیرفتنیکوظیفه‭ ‬که‭ ‬مافوق‭ ‬توان‭ ‬فرد‭ ‬می‌باشد‭ ‬خیلی‭ ‬زیباتر‭ ‬و‭ ‬خداپسندانه‌تر‭ ‬از‭ ‬پذیرفتن‭ ‬و‭ ‬ناتوانی‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬حافظه‭ ‬مردم‭ ‬ناتمام‭ ‬گذاران‭ ‬رسالت‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬نخواهند‭ ‬کرد‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬مستمری‭ ‬بگیران؛‭ ‬بازنشستگان‭ ‬و‭ ‬وابستگان‭ ‬آن‌ها‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬ملتهبانه‭ ‬منتظر‭ ‬تصمیمات‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬هستند؛‭ ‬ان‌شاءالله‭ ‬با‭ ‬نوید‭ ‬استعفای‭ ‬شما‭ ‬وترمیم‭ ‬حقوقشان‭ ‬تابستان‭ ‬ملاطفت‌آمیزی‭ ‬را‭ ‬خواهند‭ ‬گذراند‭.‬

* منتشر شده در روزنامه آفتاب یزد/ چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.