اسلامی ندوشن؛ نقادِ صادقِ فرهنگ ایران

دکتر اسلامی ندوشن قریب یک قرن زندگی کرد، قرنی پرحادثه که جریانهای تاریخی، فرهنگی و سیاسی متفاوتی را شامل می شود که برای نسل امروز بسیار جذاب و تجربه آموز است.

دکتر اسلامی ندوشن قریب یک قرن زندگی کرد، قرنی پرحادثه که جریانهای تاریخی، فرهنگی و سیاسی متفاوتی را شامل می شود که برای نسل امروز بسیار جذاب و تجربه آموز است.